Dotazy s kterými se setkáváme

Nové limity odvodů za zaměstnance u DPP od 1.1.2024

Nově vzniknou dva limity – pokud výdělek brigádníka překročí jeden nebo oba, bude jeho odměna podléhat sociálnímu pojištění. Ze mzdy se mu tak strhne 6,5 % pojistného za zaměstnance, a k tomu zaměstnavatel odvede i své pojistné ve výši 24,8 %.

‍První limit: pokud brigádník pracuje na DPP pouze u jednoho zaměstnavatele, příjem nesmí překročit hranici 25 % průměrné mzdy. Jestliže si vydělá více, ze mzdy bude třeba odvést SP.


Příklad: Průměrná mzda je pro rok 2023 stanovena na 40 324 Kč. Aby nevznikla povinnost odvádět SP, nesmí mzda brigádníka přesáhnout 10 081 Kč.


‍Druhý limit: když brigádník pracuje na DPP souběžně u více zaměstnavatelů, celková výše jeho příjmů nesmí překročit 40 % průměrné mzdy. Při překročení tohoto limitu bude nutné odvést SP.


Příklad: Pokud je průměrná mzda stanovena na 40 324 Kč, pak si brigádník bude moct u více zaměstnavatelů vydělat maximálně celkem 16 130 Kč, aby nemuselo dojít k odvodu SP.

Home Office od 1.1.2024

O home office budou moci požádat těhotné zaměstnankyně a zaměstnanci a zaměstnankyně pečující o dítě mladší devíti let nebo pečující o své blízké, kteří jsou závislí na jejich péči. V případě, že zaměstnavatel jejich žádost zamítne, bude mít povinnost zamítnutí písemně odůvodnit.
Zaměstnanci, kteří pracují z domu, mají také od října 2023 nárok na náhradu nákladů od zaměstnavatele, buďto na základě prokázaných nákladů, nebo paušálem (4,32 Kč na hodinu), zaměstnavatelé však mohou poskytovat i vyšší náhrady. Paušální částka nebude zdaňována.

DPČ a DPP změny od 1.10.2024

Od 1. října 2023 musí zaměstnavatel takzvaným dohodářům písemně určit rozvrh pracovní doby a zaměstnance s tímto rozvrhem nebo s jeho změnou seznámit nejpozději 3 dny před začátkem směny nebo období, na které je práce rozvržená.

Zaměstnanci pracující na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti mají také nově právo na příplatky za práci o víkendech a svátcích, v noci a ve ztížených pracovních podmínkách.

Informační povinnost zaměstnavatelů
Novela zákoníku práce ukládá zaměstnavatelům povinnost sdělovat svým zaměstnancům více informací. Pokud pracovní smlouva neobsahuje údaje o právech a povinnostech, které vyplývají z pracovního poměru, mají zaměstnavatelé povinnost o nich zaměstnance informovat písemně.

Podobná povinnost platí i pro dohody konané mimo pracovní poměr nebo při vysílání zaměstnance na pracovní cestu delší než 4 po sobě jdoucí kalendářní týdny.

 

DPP a DPČ ZMĚNY OD 1.1.2024

Právo na dovolenou u zaměstnanců pracujících na dohodu
Od začátku nového roku vznikne ze zákona zaměstnancům pracujícím na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ) právo na placenou dovolenou, a to za stejných podmínek jako u zaměstnanců v pracovním poměru.

Právo na dovolenou vznikne, pokud dohodář odpracuje alespoň čtyřnásobek stanovené týdenní pracovní doby a dohoda trvá alespoň 28 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Délka pracovní doby pro účely výpočtu dovolené je stanovena na 20 hodin týdně.

Co by měla obsahovat pracovní smlouva

Pracovní smlouva je v podstatě jednoduchou smlouvou, která podle zákoníku práce musí obsahovat pouze tři podstatné náležitosti. Těmi jsou druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána, a den nástupu do práce.

Co je outsourcing

Outsourcing účetnictví zahrnuje komplexní zpracování účetnictví v souladu s českou legislativou a jeho součástí mohou být i další služby

Podání výpovědi

Výpověď dejte vždy písemně, ústně daná totiž neplatí. Vytiskněte ji ve dvou kopiích, obě si nechte podepsat nadřízeným a jednu si schovejte. A když se šéf pořád vzteká, že nepodepíše? Utíkejte s výpovědí na poštu a zašlete ji do firmy na dodejku.

Co je sleva na poplatníka?

Sleva na poplatníka je pro rok 2023 ve výši 30 840 Kč a jako u jediné nemusíte nijak prokazovat nárok. (U zaměstnanců ji ale podmiňuje podpis prohlášení poplatníka. Všichni poplatníci ji mohou uplatnit za celý rok i v případě, že všech 12 měsíců nepracovali.

Jak se počítá důchod?

Důchod se skládá ze dvou složek, základní výměry, která je stanovena pevnou částkou a nyní činí 4 040 Kč měsíčně, a procentní výměry, která se stanoví individuálně procentní sazbou z výpočtového základu podle získané doby pojištění. Výpočtový základ se určí redukcí osobního vyměřovacího základu, což je měsíční průměr úhrnu ročních vyměřovacích základů pojištěnce za rozhodné období. Za roční vyměřovací základ pojištěnce se považuje úhrn vyměřovacích základů (zjednodušeně řečeno výdělků) za jednotlivý kalendářní rok rozhodného období vynásobený koeficientem nárůstu všeobecného vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem za dobu po 31. 12. 1995 je vyměřovací základ pro stanovení pojistného na sociální pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a za dobu před 1. 1. 1996 hrubý výdělek stanovený pro účely důchodového zabezpečení.

Zkuste si udělat orientační výpočet důchodu

Co byla super hrubá mzda?

Superhrubá mzda je částka, která vychází z hrubé mzdy zaměstnance, ale je navýšená o povinné pojistné, které za zaměstnance odvádí státu zaměstnavatel. To činí 25 % z hrubé mzdy na sociální pojištění a 9 % na zdravotní pojištění. Výsledek se navíc zaokrouhluje nahoru na celé stokoruny. Superhrubá mzda byla tedy přesným účetním nákladem zaměstnavatele na zaměstnance a slouží jako základ pro výpočet výše zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Platí přitom, že zaměstnanci odvádí na dani z příjmů fyzických osob 15 % ze superhrubé mzdy, což odpovídá 20,1 % z hrubé mzdy.

Co je inflace?

K inflaci dochází, pokud rostou ceny zboží a služeb celkově, tedy nejen ceny jednotlivých položek. To znamená, že za 1 korunu si dnes koupíte méně, než byste si koupili včera. Jinými slovy, inflace v průběhu času snižuje hodnotu měny.

 

Co je valorizace?

zhodnocování, zvyšování hodnoty např. valorizace důchodů, mezd.

Co je roční zúčtování?

Roční zúčtování daně je ekvivalentem daňového přiznání pro zaměstnance a také takzvané dohodáře. Daňoví poplatníci ho mohou podepsat každoročně do poloviny února, má smysl jen při využití slev na dani.

Co je daňová sleva na dítě?

Nárok na daňové zvýhodnění činí 15 204 Kč ročně na jedno dítě (1 267 Kč měsíčně), 22 320 Kč ročně na druhé dítě (1 860 Kč měsíčně) a 27 840 Kč ročně na třetí a každé další dítě (2 320 Kč měsíčně). Jedná-li se o dítě, kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se na ně částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek.

Jak se počítá ošetřovné?

Ošetřovné se vyplácí od prvního dne ošetřování, maximálně však po dobu 9 kalendářních dní. Dávky ošetřovného 2023 redukční hranice – do 1 345 Kč (počítá se 90 %), redukční hranice – 1 345 Kč – 2 017 Kč (počítá se 60 %), redukční hranice – 2 017 Kč – 4 033 Kč (počítá se 30 %).

Co je existenční minimum?

Existenční minimum je finanční příjem, který pokryje pouze naše základní fyziologické potřeby, abychom neumřeli hladem a žízní: 3 130 Kč měsíčně. Náleží například jedincům, kteří neplatí výživné na svoje dítě, nebo ztratili zaměstnání kvůli hrubému přestupku apod.

K čemu je zákoník práce?

Základním právním předpisem na úseku pracovního práva je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákoník práce“), který upravuje především právní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci při výkonu závislé práce nebo v souvislosti s ním. Velké změny v roce 2023, týkají se dohodářů.

Co je úrazové pojištění?

Zákonné pojištění se vztahuje na úrazy a nemoci z povolání, které utrpí zaměstnanci v pracovněprávním vztahu (na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce). Nevztahuje se na jiné osoby, přestože je za ně odváděno sociální pojištění.Platí zaměstnavatel.

Co je minimální mzda a kolik?

S účinností od 1. ledna 2023 se zvyšuje základní sazba minimální mzdy o 1 100 Kč za měsíc na 17 300 Kč, resp. o 7,40 Kč za hodinu na 103,80 Kč. Nejchudší zaměstnanci dostanou přidáno, ačkoli inflace bude pravděpodobně rychlejší. Odbory navrhují, aby minimální mzda v roce 2024 stoupla na 19 500 Kč hrubého měsíčně.

Co zaručená mzda a kolik? Zaručená mzda se dělí podle skupin a tomu odpovídá výše mzdy.

První skupina

Druhá skupina

Do první skupiny jsou zahrnuty například pomocné práce v kuchyni (mytí nádobí), drobné šicí práce, výkup lahví, běžný úklid, doručování zásilek, nebo kontroly na vrátnici. Garantovaná mzda se rovná minimální mzdě a k 1. 1. 2023 se zvyšuje se na 17 300 korun měsíčně či 103,80 korun za hodinu.

Druhá skupina zahrnuje jednodušší odborné práce. Příkladem mohou být kopáči, popeláři, školníci, přidavači na stavbách, lešenáři, či ti, kteří obsluhují dopravní pásy nebo míchačky. Dále pak skladníci, sanitáři, trafikanti, řidiči osobních aut nebo prodejci u čerpacích stanic. Do této skupiny jsou zahrnuti také turističtí průvodci, ostraha objektů, kuchaři jednoduchých jídel. Garantovaná mzda zůstává i pro rok 2023 na 17 900 měsíčně respektive 106,50 korun za hodinu.

Třetí skupina

Čtvrtá skupina

Do třetí skupiny patří složitější odborné činnosti – zednické, klempířské, instalatérské a topenářské práce, dále manipulace s hotovostí v pokladnách, odborné holičské či kadeřnické práce, obsluha zákazníků v restauracích, případně řízení aut nad 3,5 tuny. Zařazeni sem jsou i kominíci, strojvedoucí v metru, ošetřovatelé, automechanici, řezníci na jatkách, pekaři či samostatní prodejci zboží. Ti musejí pobírat nejméně 19 700 korun měsíčně (117,50 za hodinu).

Do čtvrté skupiny jsou zařazeny specializované odborné práce, například činnost mzdových účetní, korektorů v časopisech, krejčích v zakázkové výrobě, strojvedoucích na vedlejších tratích, složitější topenářské práce, diagnostika vozidel či výroba kulinářských specialit. Do této skupiny patří také průvodci s tlumočením, a záchranáři pod odborným dohledem. Jejich zástupci mohou od loňského ledna (k 1.1. 2023 opět ke změně nedochází) počítat se zaručenou mzdou v minimální výši 21 800 korun (129,80 za hodinu).

Pátá skupina

Šestá skupina

Pátou skupinu nedávno posílili řidiči autobusů. Ti byli až do roku 2016 zařazeni do čtvrté třídy. V praxi to znamená, že si ti, kteří dosud pobírali nutné minimum, polepšili za čtyři roky o 8300 korun. Dále sem patří personální a mzdové účetní, projektanti na stavbách, záchranáři, mistři, dispečeři, a také IT správci ve firmách, učitelé mateřských škol či instruktoři v autoškolách. Nově jsou do této skupiny zařazeny i zdravotní sestry a porodní asistentky Ti všichni mají nárok na nejméně 24 100 korun (143,30 za hodinu).

Šestá skupina je charakterizována jako soubor specializovaných profesí, jež jsou spojeny se značnou psychickou zátěží. Legislativa sem zařazuje například obchodní referenty, správu systémů výpočetní techniky, tvorbu návrhů cen, vytváření uživatelských aplikací či zpracovávání projektů rozsáhlých a technicky náročných staveb. Minimální odměna za tuto práci dosahuje od 1. ledna 2022 26 600 korun měsíčně a 158 korun za hodinu.

Sedmá skupina

Osmá skupina

Ještě náročnější povolání mají vysokoškolští pedagogové, lékaři, zubaři, farmaceuti, architekti či tvůrci marketingových strategií, IT a finanční experti. Ti jsou zařazeni do sedmé skupiny a mají nárok na minimálně 29 400 korun hrubého za měsíc (174,70 Kč za hodinu).

V osmé skupině jsou profese, které vyžadují tvůrčí systémovou práci a jsou velmi psychicky náročné. Jde například o operace na finančním a kapitálovém trhu nebo stanovování podnikatelské, obchodní a finanční strategie organizací. Těmto profesím náleží od ledna 2023 minimální odměna ve výši 34 600 korun měsíčně (207,60 za hodinu)

Jak se počítá odstupné ?

Jednonásobku vašeho průměrného výdělku, jestliže váš pracovní poměr trval méně než jeden rok.
Dvojnásobku vašeho průměrného výdělku, jestliže váš pracovní poměr trval alespoň jeden rok a méně než dva roky
Trojnásobku vašeho průměrného výdělku, jestliže váš pracovní poměr trval alespoň dva roky.

Co je exekuce ?

Exekuce je soudně vynucené splacení dluhů. Nejčastěji se provádí prodejem zastavené nemovitosti, srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky z účtu povinného. Z pohledu věřitele jde o krajní možnost, jak řešit nesplácený úvěr, pokud klient odmítá splácet své závazky.

Co je insolvence?

Insolvence znamená, že se dlužník nachází v platební neschopnosti a nemůže tak platit své dluhy. Insolvence je ale taky cesta, jak se dluhů zbavit a jak dosáhnout na oddlužení. Podmínky a průběh insolvence upravuje insolvenční zákon.

Co je oddlužení?

Oddlužení je jediný legální způsob, jak se efektivně zbavit svých závazků a hlavně neschopnosti tyto závazky splácet. Oddlužení je postaveno na principu sjednocení všech závazků dlužníka do jednoho závazku, který splácí v jedné stanovené splátce. Oddlužení povoluje soud, který také zastavuje exekuční a jiná řízení, vymáhání pohledávek. Všechny exekuce se zastavují v den podání návrhu na oddlužení k soudu. Oddlužení je velice často nazýváno osobním bankrotem.

Co je eneschopenka?

Elektronický systém eNeschopenky je ošetřujícímu lékaři k dispozici buď na ePortálu ČSSZ, nebo v jeho lékařském softwaru. umožňuje ošetřujícímu lékaři vystavit Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (systém nabízí údaje o zaměstnavateli a adrese pojištěnce) a předat je příslušné OSSZ.

Co je QR kód?

QR kód, Quick Response, je v podstatě alternativou k notoricky známému čárovému kódu UPC. Jde o strojově čitelný štítek, který obsahuje určitá data, která pak počítač nebo chytrý telefon dokážou interpretovat rychleji než prostý text nebo kód. U tradičních UPC kódů máte pouze dvanáct čísel, což na produkty a potraviny dostačuje, kdežto QR kód umožňuje uložit až 7 089 čísel, 4296 písmen nebo 1817 japonských kaji. Díky tomu můžete QR kód použít pro vyvolání adresy URL, elektronickou platbu a mnoho dalšího.